مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

شرکت مسولیت محدود ساده ترین نوع شرکت می باشد که از دو یا چند نفر تشکیل شده است و هر یک از شرکا به میزان آورده خود در این شرکت مسئولیت دارند که به آن سهم الشرکه می گویند.

در اسم شرکت حتما باید شرکت با مسئولیت محدود هم قید شود و چنانچه اسم هر یک از شرکا در سیلابهای شرکت باشد آن فرد حالت تضامنی نسبت به ارباب رجوع دارد یعنی تمام مسئولیتها به عهده آن فرد است .

حال شرکت با مسئولیت محدود می تواند هیئت مدیره داشته باشد  و یا نداشته باشد همچنین مدیر عامل می تواند عضو هیئت مدیره باشدیا نباشد و حتی خود مدیرعامل ممکن است از میان شرکاهم نباشد .

در شرکت با مسئولیت محدود می توان شرکت تک مدیر عاملی ثبت کرد یعنی یک نفر به عنوان مدیر عامل باشد و شخص دیگری خارج از شرکا صرفا بخاطر رسیدن به حداقل افراد یعنی دو نفر و هیئت مدیره هم نداشته باشد.


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند