مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

شرکتهای سهامی خاص شرکتهای تجاری هستندحتی اگر موضوع فعالیت آنهاغیر تجاری باشد شرکت سهامی خاص از سه نفر نباید کمتر باشد صعنی سه نفر مدیر که سهامدار هم هستند و آورده آنها باید واقعی باشد چون ۳۵ درصد در ابتدای تاسیس باید در بانک بلوکه شود و اگر هم آورده غیر نقدی باشد باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود و‌حداقل سرمایه شرکت هم باید مانند مسئولیت محدودصد هزار تومان باشد همچنین دو نفر نیز به عنوان بازرس اصلی و الل بدل بالاجبار باید انتخاب شوندکه هم فامیل با اعضای هیئت مدیره نباشند البته این نکته را هم اضافه کنیم که نباید ارتباط سببی یا نسبی تا دجه سه داشته باشند ولی در مسئولیت محدود انتخاب بازرس دلبخواهی است یعنی شرکت با مسئولیت محدود می تواند بازرس نداشته باشد.

شرکت سهامی خاص از نظر اعتبار هیچ فرقی با مسئولیت محدود ندارد در حقیقت اعتبار شرکت به کارکرد و شهرت و بزرگی و سرمایه شرکت است ولی اگر می خواهید شرکت پیمانکاری ویا مشاور ثبت کنید و برای گرفتن رتبه اقدام نمایید ویا اینکه از نظر نفرات شرکت مشکلی ندارید بهتر است شرکت سهامی خاص ثبت کنید چونکه مزایای بیشتری نسبت به مسئولیت محدود دارد و بانکها اعتبار بیشتری برای آن قائل هستند مثلا برای گرفتن وام و یا گشایش lc  و همچنین برای گرفتن گرید و ارتقای آن و مناقصه و مزایده هایی که برای شرکتهای رتبه دار برگزار می شود.

در گذشته تبدیل شرکتهای مسئولیت محدود به سهامی خاص امکان پذیر بود ولی چند سالی است که این کار به هیچ عنوان امکانپذیر نمی باشد.هر عضو هیئت مدیره باید سهامدار باشد ولی هر سهامداری می تواند عضو هیئت مدیره نباشد . در شرکتهای مسئولیت محدود به افراد شرکت می گوییم شریک یا شرکا ولی در سهامی خاص می گوییم سهامداران . شرکتهای مسئولیت محدوددارای اساسنامه، شرکتنامه و تقاضانامه هستند ولی سهامی خاص دارای اساسنامه و اظهارنامه است


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند