مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

ثبت نمایندگی شرکت خارجی

زمانی  که اشخاص ایرانی قصد داشته باشند  تمام یا بخشی از فعالیت یک شرکت خارجی را درایران انجام دهند بحث ثبت نمایندگی‌شرکت خارجی در ایران مطرح میشود ، برای انجام‌اینکار شخص اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی ازطرف شرکت خارجی باید نامه ی نمایندگی داشته باشد.که بتواند نمایندگی‌خود را درخاک ایران به ثبت برساند 

نمایندگی شرکت خارجی شخصیت  مستقلی دارد و‌ مسئولیت قانونی نماینده برعهده خود او میباشد . ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران منوط به عمل متقابل است  ( این نکته از الزاماتی است که حتما باید رعایت شود)  ماده واحده  قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی  ‌مصوب ۲۱/۸/۷۶* 

مدارک مورد نیاز ثبت نمایندگی شرکت خارجی: 

اخذ کد فراگیر حقیقی و‌حقوقی ( مخصوص‌اشخاص خارجی)

کپی برابراصل گذرنامه و‌ترجمه ی آن 

مدارک هویتی نماینده 

درخواست کتبی شرکت خارجی متقاضی ثبت نمایندگی 

قرارداد نمایندگی 

اساسنامه اگهی تاسیس و  تغییرات 

( اصل مدارک ب تایید سفارت ایران دران کشور رسیده باشد ، و ترجمه ی آن)

ارائه تعهدنامه  موضوع ماده ۶ ایین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی 

گزارش فعالیت نمایندگی 

اخرین کزارش مالی تایید شده


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند