مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

انواع شرکت در ایران

انواع شرکت‌ها در ایراندر قانون تجارت ایران، از ۷ نوع شرکت مختلف نام برده می‌شود که شما در هنگام ثبت، بایستی یکی از آن‌ها را برگزینید. مشکلی معمولاً در اینجا پیش می‌آید این است که بسیاری نمی‌دانند که ویژگی‌های این انواع مختلف چیست و هر کدام چه مشخصاتی دارند. طبعاً آشنایی با انواع شرکت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا با توجه به نوع و موضوع فعالیت خودتان تصمیم بگیرید که کدامشان برایتان مناسب‌تر است.در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌ها به انواع زیر تقسیم می‌شوند:
  • شرکت سهامی

  • شرکت با مسئولیت محدود

  • شرکت تضامنی

  • ضرکت مختلط غیر سهامی

  • شرکت مختلط سهامی

  • شرکت نسبی

  • شرکت تعاونی تولید و مصرف۱. شرکت سهامیدر این نوع شرکت، سرمایه‌ی شرکت به سهام تقسیم می‌شود و به میزان سرمایه‌گذاری هر شخص، سهام به او تعلق می‌گیرد. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شوند:شرکت سهامی عام: شرکتی است که موسسین، قسمتی از سرمایه‌ی آن را از طریق عرضه‌ی عمومی سهام به مردم تأمین می‌نمایند.شرکت سهامی خاص: شرکتی که تمام سرمایه‌ی آن توسط موسسین تأمین می‌گردد و سهام آن تنها در اختیار آن‌هاست.مسئولیت هر شخص هم به ازای میزان سرمایه‌اش تعیین می‌گردد. در شرکت سهامی به صورت کلی، تعداد سرمایه‌گذاران نباید کم‌تر از ۳ نفر باشد. سرمایه‌ی شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال و سرمایه‌ی شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال است.۲. شرکت با مسئولیت محدودشرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می‌شود و در آن هیچ‌گونه سهامی وجود ندارد؛ اما شرکا به میزان سرمایه‌ی خود در تعهدات شرکت مسئول هستند. در این نوع شرکت هم تعداد سرمایه‌گذاران اصلی نباید کم‌تر از ۳ نفر باشد.۳. شرکت تضامنیاین نوع شرکت تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی ثبت می‌شود. اگر دارایی و سرمایه‌ی شرکت برای جبران قروض آن کافی نباشد، شرکا به صورت مساوی مسئول پرداخت قروض هستند. در نام این نوع شرکت حتماً باید عبارت تضامنی وجود داشته باشد و هم‌چنین اسم حداقل یکی از شرکا در آن باشد.۴. شرکت مختلط غیر سهامیشرکتی است که به منظور امور تجارتی و با اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروض شرکت خواهد بود. اما شریک با مسئولیت محدود، تنها به اندازه‌ی سرمایه‌اش در قبال شرکت و قروض احتمالی آن مسئولیت خواهد داشت.۵. شرکت مختلط سهامیاین شرکت تحت نام مخصوص بین شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. سرمایه‌ی شرکای سهامی به صورت سهام درآمده و در اختیارشان قرار می‌گیرد و مسئولیت آن‌ها در قبال شرکت، با میزان سرمایه‌شان سنجیده می‌شود. اما سرمایه‌ی شریک ضامن به صورت سهام درنمی‌آید و آن‌ها مسئول قروضی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی‌های شرکت پیش بیاید.۶. شرکت نسبیاین نوع شرکت برای امور تجارتی میان دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا، به اندازه‌ی میزان سرمایه‌اش در شرکت خواهد بود. در نام انتخابی برای این نوع شرکت، حتماً باید عبارت نسبی ذکر شود و همچنین اسم حداقل یکی از شرکا در آن باشد.۷. شرکت‌های تعاونی تولید و مصرفشرکت‌های تعاونی بین شرکای مختلفی تشکیل می‌شود که هر کدام دارای مشاغل مختلفی هستند و آن‌ها با استفاده از حرفه‌ی خود به تولید یا فروش محصولات یا خدمات می‌پردازند. شرکت تعاونی ممکن است بر پایه‌ی اصول شرکت سهامی تشکیل شود که در آن صورت، مشمول قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی می‌شود.در بین انواع مختلف شرکت که از آن‌ها صحبت کردیم، معمولاً شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود کاربرد بیشتری در امور تجارتی دارند. شما برای مشورت و آشنایی بیشتر با انواع شرکت و نحوه‌ی ثبت آن‌ها می‌توانید با کارشناسان داناثبت تماس بگیرید.


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند