مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

تغییر حق امضا

در زمان ثبت شرکت اعضا، شرکا یا سهامداران می توانند حق امضا را یا به مدیر عامل بدهندیا به همه اعضای هیئت مدیره یا بعضی از اعضا اما بعد از اینکه ثبت شرکت انجام شد هیئت مدیره می تواند حق امضارو تغییر بدهد معمولا حق امضا را هیئت مدیره تعیین می کند اما در بعضی موارد مجمع عمومی عادی هم می تواند این تصمیم را بگیرد. در هر شرکت این امکان وجود دارد که حق امضا را به چند شکل مختلف تعریف کنند که اعضا بنابر صلاحدید خود این امر را نهایی می کنند.

در شرکتها ۲ نوع اوراق وجود دارد: 
  1.  اوراق عادی و اداری

  2. اوراق بهادار و تعهد آورهر شرکت بسته به تصمیم خودانتخاب می کند که امضای هر کدام ازین اوراق را به یک نفر بدهد یا اینکه اوراق را تفکیک کند مثلا امضای اوراق عادی و اداری رادر اختیار هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی قرار دهد و اوراق بهادار و تعهد آور را فقط به مدیر عامل.


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند