مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

انحلال شرکت

شرکت غالبا برای هدف خاص یا موضوع خاصی تشکیل می شود گاهی پیش می آید که موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده انجامش غیر ممکن باشد یا مدت انقضای شرکت گذشته باشد یا دادگاه صالح حکم به انحلال شرکت بدهد یا شرکت به دلایلی ورشکسته شود در تمام این مراحل انحلال شرکت اتفاق می افتد.


انحلال توسط مدیران شرکت یا مجمع فوق العاده انجام می شود در انحلال شرکت یکنفر باید به عنوان مدیر تصفیه اعلام شود و یک نشانی به عنوان نشانی تصفیه معرفی گردد
تصمیم در مورد انحلال باید به مدت ۵ روز به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود و در روزنامه رسمی درج گردد شرکت از تاریخ انحلال در حال تصفیه اعلام می شود تا اینکه ختم تصفیه اعلام گردد و انحلال جزیی از تغییرات است.