مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ۲۰ درصد سرمایه شرکت را باید تعهد کنند و ۳۵ درصد آن ۲۰ درصد رانیز در یکی از بانکهای کشور به حساب جاری شرکت بلوکه کنند تا زمان تاسیس شرکت و بقیه سهام شرکت نیز از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام پانصد هزار تومان می باشد 

حداقل اعضا در سهامی عام ۵ نفر می باشد .

یکی از مهمترین و معتبرترین شرکتها سهامی عام است که اداره امور مهم کشور مانند دادو ستد با کشورهای خارجی ، عمرانی کشاورزی پتروشیمی معادن ایجاد سدها و بانکها وغیره را شامل میشود که راه اندازی اینگونه فعالیتها سرمایه بسیاری می خواهد که از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

فروش سهام به مردم بدین صورت است که پس از اعلام و آگهی مردم به بانکی که تعهد سهام در آن بانک است رفته و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغ درخواستی را پرداخت نموده و ورقه سهام خود را امضا و دریافت می کنند و تمام شرایط شرکت را می پذیرند در ضمن مجوز اینگونه شرکتها از سازمان بورس و اوراق بهدار صادر می شود 

در اسم اینگونه شرکتها حتما باید واژه سهامی عام در کنار اسم شرکت بیاید و در تمام اوراق شرکت قید شود.


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند