مشاوره رایگان ثبت شرکت مشاوره رایگان ثبت شرکت

تمدید یا تغییر بازرسان

تمدید مدت فعالیت و ماموریت بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی خاص :

هر شرکت سهامی باید حداقل یک یا چند بازرس اعم از اصلی یا علل بدل داشته باشد

بازرس نماینده سهامداران شرکت می باشد

که جهت نظارت بر عملکرد مدیران تعیین می شود . انتخاب بازرسان یا تغییر و عزل آنها در اختیار مجمع عمومی می باشد در خصوص انتخاب بازرسان ماده ۱۴۷ قانون تجارت یک سری شرایط تعیین کرده است ، بازرسان نمی تواننداز بین خویشاوندان سببی یا نسبی مدیران تا درجه ۳ باشند

هر شرکت موظف است سالی یکبار به تمدید یا انتخاب بازرسین اقدام کند که معمولادر اول هر سال و فروردین هر سال این تصمیم گرفته می شود برای انجام این امر نیازی نیست که اشخاص یا بازرسین جدید جهت سوئ پیشینه اقدام کننددر واقع همان تعهد کافیست و نیازی به اقدام جهت اخذ گواهی سوئ پیشینه نیست


مشاوره ثبت شرکت و ثت برند